مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

چگونه در جامعه بدون خجالت و کم‌رویی حاضر شویم؟

  • ۸۷
چگونه در جامعه بدون خجالت و کم‌رویی حاضر شویم؟

خجالت و کم‌رویی تصویر منفی شخص نسبت به خود در موقعیت‌های اجتماعی گوناگون و با احساس اضطراب زیاد همراه است.