مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

سازمان هواپیمایی کشوری عذرخواهی کرد

  • ۱۴۷
سازمان هواپیمایی کشوری عذرخواهی کرد

متن بیانیه سازمان هواپیمایی ایران