مسجد کوهنجان

رسانه خبری مذهبی مسجد کوهنجان

سازمان هواپیمایی کشوری عذرخواهی کرد

  • ۱۴۵
سازمان هواپیمایی کشوری عذرخواهی کرد

متن بیانیه سازمان هواپیمایی ایران